6Η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6Η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

2.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

4.    ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Α. Γενικοί Κανόνες Β. Γλώσσα Εργασίας Γ. Λήψη Παρουσιών

Δ. Αποβολή Βουλευτών

4.     ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

6.     ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 • ΨΗΦΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

8.     ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ

 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6Ης ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Α. Αρμοδιότητες Προέδρου Β. Αρμοδιότητες Γραμματέων Γ.Αρμοδιότητες Κοσμητόρων

6η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ (αλφαβητικά)Δημοσιογραφική Ομάδα (δεν εφαρμόζεται στην 6η ΒτΝΑ):

Η Δημοσιογραφική Ομάδα της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων επιλέγεται μετά από ανοικτήδιαδικασία και αξιολόγηση αιτήσεων. Συντονίζεται από δύο (2) Επικεφαλής που ορίζονται απότους συνδιοργανωτές και καλύπτει δημοσιογραφικά τις εργασίες της Βουλής των ΝέωνΑντιπροσώπων.

Εκπρόσωπος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής:

Είναι ο νέος/νέα βουλευτής τον/την οποίο/α ορίζει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για ναπαρουσιάσει την Κοινοβουλευτική Έκθεση κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας της Επιτροπής. Ο/Η εκπρόσωπος απαντά, επίσης, στα ερωτήματα που θέτουν οι υπόλοιπεςΚοινοβουλευτικές Επιτροπές επί της Κοινοβουλευτικής Έκθεσης που παρουσιάζει. ΚάθεΚοινοβουλευτική Επιτροπή μπορεί να ορίσει μέχρι και δύο Εκπροσώπους.

Επικεφαλής:

Επικεφαλής νοούνται οι πέντε συντονιστές των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών που θαπροσομοιωθούν για τις ανάγκες πραγμάτωσης του Προγράμματος της Βουλής των ΝέωνΑντιπροσώπων. Οι Επικεφαλής έχουν επιλεχθεί μετά από ανοικτή διαδικασία υποβολήςαιτήσεων και επιτυχή αξιολόγηση των αιτήσεών τους. Ο ρόλος τους είναι καθαράσυντονιστικός όσον αφορά στις Εργασίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Κατά τη διάρκεια των Εργασιών της Ολομέλειας της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων οι πέντε Επικεφαλής λαμβάνουν τις θέσεις Γραμματέων και Κοσμητόρων στα έδρανα του Προεδρείου της Βουλής, υποβοηθώντας τον Πρόεδρο της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπωνστο έργο του.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή:

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, με απόφασητων συνδιοργανωτών, θα προσομοιωθούν οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών καιΕυρωπαϊκών Υποθέσεων, Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας, Υγείας και Περιβάλλοντος.

 

Νέοι και Νέες Βουλευτές:

Ως Νέοι και Νέες Βουλευτές νοούνται οι νέοι και οι νέες μεταξύ 18 και 35 ετών, οι οποίοι/εςέχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και τη θετική αξιολόγηση αυτής. Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού αναφέρονται και ως «βουλευτές».

Ομάδα Αξιολόγησης Αιτήσεων:

Αποτελεί ομάδα ατόμων προερχόμενη από τους συνδιοργανωτές, η οποία αξιολογεί τιςαιτήσεις των Επικεφαλής, Νέων Βουλευτών και Δημοσιογραφικής Ομάδας και επιλέγει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες του Προγράμματος.

Οργανωτική Επιτροπή:

Είναι η επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του Προγράμματος της Βουλήςτων Νέων Αντιπροσώπων. Αποτελείται από άτομα που υποδεικνύονται από το ΣυμβούλιοΝεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY.

Παρατηρητές:

Είναι άτομα που ορίζονται από τους συνδιοργανωτές, οι οποίοι/ες παρακολουθούν τιςεργασίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δενσυμμετέχουν

στη συζήτηση εκτός εάν συζητηθεί η γνώμη τους από τους Επικεφαλής. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Προεδρείο Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων

 • Πρόεδρος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων

Πρόεδρος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων εκλέγεται ένας/μια από τους νέους και νέες βουλευτές της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, από το σύνολο των νέων βουλευτών, όπως υποδεικνύει ο Κανονισμός Λειτουργίας της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.

·       Γραμματείς:

Οι Γραμματείς αποτελούν μέλη του Προεδρείου των εργασιών της Ολομέλειας της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Γραμματείς ορίζονται δύο (2) εκ των Επικεφαλής με διαδικασία τηνοποία αποφασίσουν οι ίδιοι/ες πριν την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας της Βουλής τωνΝέων Αντιπροσώπων. Οι αρμοδιότητές τους αναλύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας τηςΒουλής των Νέων Αντιπροσώπων.

·       Κοσμήτορες:

Οι Κοσμήτορες αποτελούν μέλη του Προεδρείου των εργασιών της Ολομέλειας της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Κοσμήτορες ορίζονται τρεις (3) εκ των Επικεφαλής με διαδικασία την οποία αποφασίζουν οι ίδιοι/ες πριν την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Οι αρμοδιότητές τους αναλύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας τηςΒουλής των Νέων Αντιπροσώπων.

Συνδιοργανωτές:

Ως ιδρυτές και συνδιοργανωτές της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων νοούνται από κοινού το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 • ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Γλώσσα εργασίας του Προγράμματος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, καθ’ όλη τηδιάρκεια του Προγράμματος, είναι η Ελληνική γλώσσα.

2.2. ΕΥΘΥΝΕΣ ΝΕΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ:

Οι Νέοι και Νέες Βουλευτές/Βουλεύτριες οφείλουν να:

 1. Είναι παρόντες/παρούσες καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών των ΚοινοβουλευτικώνΕπιτροπών και της Ολομέλειας. Οποιαδήποτε απουσία πρέπει να αναφέρεται στον/στηνΕπικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και στους συνδιοργανωτές και να είναιδεόντως αιτιολογημένη.
  1. Είναι πάντοτε στην ώρα τους. Τυχόν καθυστέρηση ή αργοπορία μπορεί να οδηγήσειστην αποβολή από τη διοργάνωση του/της νέου/νέας Βουλευτή που καθυστερείαδικαιολόγητα.
  1. Ομιλούν στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου, σεβόμενοι/νες κάθε άποψη ακόμακαι αν διαφωνούν με αυτήν.
  1. Δείχνουν πνεύμα συνεργασίας, συναδελφικότητας, αλληλεγγύης καιαλληλοκατανόησης.
  1. Ακούνε και να προσέχουν τους/τις συναδέλφους τους και τις οδηγίες των Επικεφαλής τους.
  1. Ομιλούν βάσει της δικής τους εμπειρίας, χωρίς να γενικολογούν.
  1. Μην διακόπτουν τον/την συνομιλητή/τρια τους και να μην μονοπωλούν τη συζήτηση.
  1. Συμπεριφέρονται με σεβασμό στους συναδέλφους τους, στους Επικεφαλής, στουςσυνδιοργανωτές, στους δημοσιογράφους και γενικότερα να έχουν πρέπουσασυμπεριφορά.
  1. Ρωτούν τους συνδιοργανωτές και τους Επικεφαλής τους για οποιαδήποτε απορίαέχουν ή οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζονται.
  1. Ντύνονται με τρόπο που συνάδει με το βουλευτικό τους ρόλο και με σεβασμό ως προςτην όλη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας ενθαρρύνεται το επίσημοεπαγγελματικό ντύσιμο (business attire) και απαγορεύονται ρητά φόρμες, κοντάπαντελόνια, κοντές φούστες και γενικότερα πρόχειρο ντύσιμο. Πρόχειρο ντύσιμομπορεί να οδηγήσει σε αποβολή του/της Βουλευτή από την Ολομέλεια.
  1. Έχουν το τηλέφωνό τους σε σίγαση και χρησιμοποιούν τηλέφωνα και υπολογιστές μόνογια λόγους σχετικούς με την προσομοίωση.
  1. Χρησιμοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με φειδώ και μόνο στο πλαίσια τουδημοκρατικού διαλόγου.
  1. Κατά την διάρκεια των Εργασιών της Ολομέλειας απαγορεύεται το χειροκρότημα καιοποιαδήποτε μορφή επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας.

3.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 1. Οι Επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών έχουν συντονιστικό ρόλο.
  1. Οι Νέοι και Νέες Βουλευτές ακολουθούν τον προγραμματισμό των εργασιών που οιΕπικεφαλής προτείνουν.
  1. Αδυναμία Βουλευτή/ων να συνεργαστεί στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγουμπορεί να οδηγήσει στην αποβολή του/της/των Βουλευτή/ων από τη διοργάνωση μετάαπό πρόταση του/της Επικεφαλής και την έγκριση των συνδιοργανωτών.
  1. Το περιεχόμενο της κάθε Έκθεσης αποφασίζεται αποκλειστικά από τους/τις νέους/νέεςΒουλευτές. Ο ρόλος των Επικεφαλής στο περιεχόμενο της Έκθεσης είναι καθαράβοηθητικός και όχι παρεμβατικός.
  1. Η τελική Έκθεση κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικάαπό τον/την Επικεφαλής κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στην διεύθυνση ηλ.ταχυδρομείου voulineon@gmail.com το αργότερο μέχρι την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 19:00. Εκπρόθεσμες Εκθέσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα σημαίνουν την αποτυχία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για συγγραφή Έκθεσης, εκτός εάν οισυνδιοργανωτές αποφασίσουν την επέκταση της προθεσμίας.

4.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ Α.ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ

 1. Κατά την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων,λαμβάνονται παρουσίες με την ονομαστική κλήση των Βουλευτών και τη δήλωσή τους ως «παρών/παρούσα».
 • Λήψη παρουσιών πραγματοποιείται επίσης μετά από κάθε διάλειμμα και την επιστροφή τωνΒουλευτών στα έδρανα, κατά την ώρα που υποδηλώνει ο/η Πρόεδρος της Βουλής των ΝέωνΑντιπροσώπων.
 • Σε περίπτωση μη παρουσίας βουλευτή στα έδρανα κατά τη διάρκεια της ονομαστικήςκλήσης, μόλις λάβει τη θέση του/της στα έδρανα της Ολομέλειας οφείλει να ειδοποιήσειγραπτώς το Προεδρείο της Βουλής για την παρουσία του/της, αποστέλλοντας γραπτήεπιστολή και δηλώνοντας το όνομά του/της και την παρουσία του/της.

Β. ΑΠΑΡΤΙΑ

 1. Το Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων βρίσκεται σε απαρτία όταν δηλώσουν παρόντες/ούσεςπενήντα τοις εκατό συν ένας βουλευτές (29 βουλευτές) κατά τη διαδικασία λήψηςπαρουσιών.
 2. Σε περίπτωση μη απαρτίας, διακόπτονται οι εργασίες μέχρι την επιστροφή των βουλευτών σταέδρανα και την διαπίστωση απαρτίας από τον/την Πρόεδρο της Βουλής των ΝέωνΑντιπροσώπων.

Γ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

 1. Ο/Η Πρόεδρος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων δύναται να αποβάλει από τιςεργασίες της Ολομέλειας Βουλευτή ο/η οποίος/α δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις

του/της και συμπεριφέρεται κατά τρόπο προσβλητικό προς την Ολομέλεια ή/καισυνάδελφο/συναδέλφους του.

 • Νέος/α Βουλευτής ο/η οποίας/α αποβάλλεται δεν έχει δικαίωμα ψήφου και ηπαρουσία του αφαιρείται από το σύνολο παρουσιών των Βουλευτών.

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 1. Οι Εκθέσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών παρουσιάζονται ενώπιον της Ολομέλειας από κάθε αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
 2. Η σειρά παρουσίασης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών πραγματοποιείται με αλφαβητικήσειρά, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από τους συνδιοργανωτές και με κατάλληληειδοποίηση των Βουλευτών.
 3. Κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή παρουσιάζει με τρόπο που επιλέγει η ίδια την έκθεσή τηςενώπιον του Ολομέλειας.
 4. Την Έκθεση παρουσιάζουν μέχρι και δύο (2) άτομα από την κάθε ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή.
 5. Ο/Η/ΟΙ Βουλευτής/ές που παρουσιάζει/ουν την Κοινοβουλευτική Έκθεση επιλέγονται απότην εκάστοτε Κοινοβουλευτική Επιτροπή με τρόπο που επιλέγει η ίδια η ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή (πχ ομοφωνία/ψηφοφορία/κλήρωση).
 6. Κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει στη διάθεσή της δεκαπέντε λεπτά (15΄) για τηνπαρουσίαση της Έκθεσης.
 7. Tον λόγο για την παρουσίαση της κάθε Έκθεσης δίνει ο/η Πρόεδρος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) λεπτών, ο/η Πρόεδρος δύναται νααφαιρέσει το λόγο από τον/την/τους ομιλητή/τρια/τές.

Δ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 1. Κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή μπορεί να υποβάλει μια (1) ερώτηση επί της Εκθέσεως, γιακάθε μια από τις τέσσερις Κοινοβουλευτικές Εκθέσεις.
 2. Η ερώτηση υποβάλλεται από ένα/μια (1) βουλευτή, με τρόπο που αποφασίζει η κάθεΚοινοβουλευτική Επιτροπή την προηγούμενη μέρα της διεξαγωγής της Ολομέλειας.
 3. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή δύναται να ορίσει διαφορετικό/η εκπρόσωπο για υποβολήερώτησης για κάθε μια εκ των τεσσάρων Κοινοβουλευτικών Εκθέσεων.
 • Η ερώτηση που θα υποβάλλει η κάθε Επιτροπή για κάθε Έκθεση, αποφασίζεται από τηνκάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή πριν την έναρξη της Ολομέλειας και την παρουσίαση τωνΕκθέσεων.
 • Η ερώτηση κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί της παρουσιαζόμενης Εκθέσεως αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της Έκθεσης ή/και την παρουσίαση αυτής.
 • Ο/Η Βουλευτής που έχει ορισθεί από την κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή για να υποβάλειτην ερώτηση προχωρά στην υποβολή της μόνο όταν αναγνωριστεί από τον/την Πρόεδρο τηςΒουλής των Νέων Αντιπροσώπων και του/της δοθεί ο λόγος.
 • Η υποβολή κάθε ερώτησης διαρκεί έως και δύο (2) λεπτά. Μετά το πέρας των δύο λεπτών,ο/η Πρόεδρος αφαιρεί το λόγο.
 • Η απάντηση του/της εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που παρουσιάζει τηνΈκθεση λαμβάνει χώρα μετά την υποβολή και των τεσσάρων (4) ερωτήσεων από τιςΚοινοβουλευτικές Επιτροπές, εάν υπάρχουν .
 • Η απάντηση του Εκπροσώπου επί των τεσσάρων ερωτήσεων μπορεί να διαρκέσει μέχρι καιπέντε (5) λεπτά συνολικά. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου, ο/η Πρόεδρος μπορεί νατου/της αφαιρέσει το λόγο.

Ε. ΨΗΦΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 1. Η ψηφοφορία για κάθε Κοινοβουλευτική Έκθεση λαμβάνει χώρα μετά το τέλος τηςδιαδικασίας παρουσίασης και υποβολής ερωτήσεων επί της Κοινοβουλευτικής Έκθεσης.
 2. Κάθε βουλευτής έχει μόνο μια (1) ψήφο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας κάθεΚοινοβουλευτικής Έκθεσης.
 3. Κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να ψηφίσει υπέρ/κατά/αποχή.
 4. Κάθε Βουλευτής ψηφίζει κατά συνείδηση.
 5. Ο/Η Γραμματέας ανακοινώνει στην Ολομέλεια το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ο/ηΠρόεδρος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων επικυρώνει το αποτέλεσμα.
 6. Υπερψηφίζονται τα νομοσχέδια που λαμβάνουν την σχετική πλειοψηφία των παρόντωνΒουλευτών.

ΣΤ. ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 1. Μετά την παρουσίαση, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την ψήφιση και των πέντε (5)Κοινοβουλευτικών Εκθέσεων, ο/η Πρόεδρος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπωνενημερώνει για τα συνολικά αποτελέσματα ψηφοφορίας και τις Εκθέσεις πουυπερψηφίστηκαν και καταψηφίστηκαν.
 • Οι Εκθέσεις που υπερψηφίστηκαν αποτελούν τις επίσημες Εκθέσεις της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Βουλής των ΝέωνΑντιπροσώπων.
  • Οι υπερψηφισθείσες Εκθέσεις, με ευθύνη του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και τουCyprus Youth DiplomaCY κοινοποιούνται στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας,στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, στους οικείους Υπουργούς τηςΚυπριακής Δημοκρατίας, στους Προέδρους των σχετικών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων, στους Προέδρους των Κομμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και όλους τους τεχνοκράτες που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα θέματα.
  • Ο/Η Πρόεδρος προβαίνει στην επίσημη λήξη της εργασιών της 6ης Βουλής των ΝέωνΑντιπροσώπων.

4.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 1. Ο/Η Πρόεδρος της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων προκύπτει απόυποψήφιους/φιες μεταξύ των νέων βουλευτών.
  1. Κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή μπορεί να προτείνει έως και ένα/μια υποψήφιο/α

για τη θέση του/της Προέδρου της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.

 • Ο/Η Επικεφαλής κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κοινοποιεί στους συνδιοργανωτέςτο όνομα του/της νέου/νέας βουλευτή που η Επιτροπή του προτείνει για τη θέσηΠροέδρου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Η κοινοποίηση γίνεται μέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο voulineon@gmail.com το αργότερο μέχρι τηνΚυριακή 8 Οκτωβρίου και ώρα 20:00. Εκπρόθεσμη ενημέρωση δεν γίνεται δεκτή.
  • Οι συνδιοργανωτές έχουν ευθύνη ενημέρωσης όλων των νέων βουλευτών όσον αφοράστις υποψηφιότητες που ελήφθησαν με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οισυνδιοργανωτές δημοσιεύουν τα ονόματα των υποψηφίων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.
  • Η εκλογή προέδρου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων λαμβάνει χώρα κατά τηνέναρξη των εργασιών της Ολομέλειας της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, τη Δευτέρα  9 Οκτωβρίου 2023.
  • Της εκλογικής διαδικασίας προεδρεύει η Πρόεδρος της 5ης Βουλής των ΝέωνΑντιπροσώπων. Σε περίπτωση κωλύματος, προεδρεύει ένας εκ των προηγούμενωνΠροέδρων της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Σε περίπτωση κωλύματος, προεδρεύειάτομο από τους/τις πέντε Επικεφαλής, μετά από συνεννόηση με τους συνδιοργανωτές.
  • Ο/Η/ΟΙ υποψήφιος/α/οι Πρόεδρος/οι παρουσιάζουν την υποψηφιότητά τους στοβήμα της Ολομέλειας κατά αλφαβητική σειρά της Επιτροπής που εκπροσωπούν.
  • Κάθε υποψήφιος/α Πρόεδρος έχει τρία (3) λεπτά για να απευθυνθεί στην Ολομέλειακαι να παρουσιάσει την υποψηφιότητά του/της. Μετά την πάροδο των τριών λεπτών, ο/η προεδρεύων/ουσα δύναται να αφαιρέσει τον λόγο από τον/την υποψήφιο/α.
 • Μετά την παρουσίαση όλων των υποψηφιοτήτων, ο/η προεδρεύων/ουσα καλεί τηνΟλομέλεια να ψηφίσει για τον/την Πρόεδρο της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.
  • Κάθε Βουλευτής έχει μόνο μία ψήφο και μπορεί να ψηφίσει μόνο έναν/μιαυποψήφιο/α.
  • Η διεξαγωγή της ψηφοφορίας γίνεται φανερά, με αναφώνηση των ονομάτων τωνυποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και ψηφοφορία με ανάταση χειρός.
  • Οι νέοι και νέες βουλευτές οφείλουν να ψηφίσουν με ανάταση χειρός τον/τηνυποψήφιο/α της προτίμησής τους, όταν ακούσουν το όνομά του/της και κληθούν απότον/την Πρόεδρο της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων να το πράξουν.
  • Οι νέοι και οι νέες βουλευτές δικαιούνται να ψηφίσουν «αποχή».
  • Πρόεδρος της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων κηρύσσεται ο/η υποψήφιος/α μετις περισσότερες ψήφους (σχετική πλειοψηφία).
  • Ο/Η Πρόεδρος της 5ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων και ο/η Γραμματέαςκαταμετρούν τις ψήφους για κάθε υποψήφιο/α.
  • Ο/Η/Οι υποψήφιος/α/οι που δεν εξελέγη/σαν, επιστρέφουν στη/στις θέση/θέσεις του/στους στην αντίστοιχη κοινοβουλευτική του/τους Επιτροπή.

5.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ)

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 1. Κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας της 6ης Βουλής των ΝέωνΑντιπροσώπων.
 2. Διατηρεί την τάξη κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας της Βουλής τωνΝέων Αντιπροσώπων.
 3. Μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.
 4. Επιβάλλει την τήρηση του παρόντος Κανονισμού.
 5. Διευθύνει την συζήτηση εντός των ορίων του Κανονισμού.
 6. Θέτει σε ψηφοφορία τις Εκθέσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.
 7. Αναγγέλλει το Αποτέλεσμα της κάθε ψηφοφορίας.
 8. Κηρύσσει την λήξη των εργασιών της Ολομέλειας της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.
 9. Ο/Η Πρόεδρος της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων έχει μονοετή θητεία.
 10. Ο/Η Πρόεδρος της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων δεν συμμετέχει στηνψηφοφορία των Κοινοβουλευτικών Εκθέσεων, καθώς ρόλος του/της είναι να εκπροσωπεί τις αποφάσεις της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.
 1. Προεδρεύει της διαδικασίας εκλογής Προέδρου κατά τη διάρκεια της 7ης Βουλήςτων Νέων Αντιπροσώπων.
 2. Δεν εκπροσωπεί επ’ ουδενί το πρόγραμμα της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων μετά και από το πέρας του ρόλου του κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, χωρίς προηγουμένως να έχει πάρει την άδεια των συνδιοργανωτών. 

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

 1. Βοηθούν τον/την Πρόεδρο στη λήψη παρουσιών των Βουλευτών.
 2. Σημειώνουν την προσέλευση Βουλευτών που έχουν καθυστερήσει.
 3. Βοηθούν τον/την Πρόεδρο στη διεύθυνση της συνεδρίασης της Βουλής.
 4. Βοηθούν τον/την Πρόεδρο στην ψηφοφορία και καταγράφουν τις αποφάσεις.
 5. Αναγιγνώσκουν κάθε έγγραφο του οποίου η ανάγνωση κρίνεται αναγκαία από τον/τηνΠρόεδρο.

Γ. Αρμοδιότητες Κοσμητόρων

 1. Βοηθούν τον/την Πρόεδρο στην τήρηση της τάξης στη Βουλή.
 • Μεριμνούν για την εκτέλεση κάθε εντολής του/της Προέδρου που αφορά στην τάξη κατά τις συνεδριάσεις.