ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνουν την επερχόμενη πραγματοποίηση της 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2018 σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του προγράμματος  είναι η διεξαγωγή  μιας ιδιότυπης προσομοίωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου 56 νέοι και νέες της Κύπρου θα υποδυθούν για ένα τριήμερο τους ρόλους των Βουλευτών.

Ως καινοτομία του προγράμματος, στο πλαίσιο και της ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ Κρατικών Αξιωματούχων και Νεολαίας ως βασικό στόχο του Προγράμματος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, οι συνδιοργανωτές απευθύνθηκαν σε Κρατικούς Αξιωματούχους, ήτοι τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αρμόδιους Υπουργούς, τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς επίσης Προεδρικούς Επιτρόπους και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου όσον οι οποίοι και εισηγήθηκαν τα υποψήφια θέματα  που θα αποτελέσουν την ημερήσια διάταξη της 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο του 2017, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θεσμοθέτηση της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, με απόφαση μόνιμης χρηματοδότησης του Προγράμματος όσον αφορά στη διεξαγωγή του.

Τα τελικά θέματα που διαμόρφωσαν την ημερήσια διάταξη της 3ης Βουλής των Νέων αποφασίσθηκαν  από τους νέους και τις νέες της Κύπρου σε ανοικτή διαδικτυακή ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από 13 Αυγούστου μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές που θα προσομοιωθούν  καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της κάθε Επιτροπής είναι:
 

Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Θέμα: Η ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαμόρφωση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής της Ένωσης

Επιτροπή Εργασίας

Θέμα:  Νέοι Τρόποι και Μορφές Εργοδότησης: Οι προκλήσεις για τη γενιά των Millennials

Επιτροπή Εσωτερικών

Θέμα: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και μείωση της γραφειοκρατίας

Επιτροπή Παιδείας

Θέμα: Σύγχρονο Σχολείο: ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των παιδιών/νέων,  λαμβανομένης υπόψιν της διαφορετικότητας των  κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών υποβάθρων των  παιδιών/νέων

Επιτροπή Περιβάλλοντος

Θέμα: Λειψυδρία στην Κύπρο: ο ρόλος, οι ευθύνες και οι ενέργειες των πολιτών και της πολιτείας για την αειφορική διαχείριση του νερού

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι συνδιοργανωτές αποφάσισαν όπως οι θέσεις των πέντε (5) Επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών που θα προσομοιωθούν προκύψουν καταρχήν μέσω ανοικτής διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι οι συνδιοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα ανάθεσης κάποιας/ων εκ των Επιτροπών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και η δήλωση συμμετοχής παρουσιάζονται κατωτέρω.  

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκεύη 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 23:59

Προφίλ Επικεφαλής

Η επιλογή των πέντε Επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Επιτροπών θα γίνει με κριτήρια την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων σχετικά με τις ανωτέρω Επιτροπές που θα προσομοιωθούν και τις θεματικές που θα συζητηθούν, καθώς επίσης σχετική αξιολόγηση της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των αιτούντων/ουσων. Λόγω της φύσεως της θέσης των Επικεφαλής, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να κατέχουν σχετική ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική γνώση όσον αφορά στην/στις Κοινοβουλευτική/ες Επιτροπή/ες για την/τις οποία/ες εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα επαρκώς αιτιολογημένα προσόντα των υποψηφίων όπως σπουδές, επαγγελματική σταδιοδρομία ή οποιαδήποτε άλλη εμπεριστατωμένη προηγούμενη πείρα η οποία προκύπτει από την αίτηση συμμετοχής. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για υποβολή αίτησης για τις θέσεις των Επικεφαλής.

Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που βρίσκεται στο σύνδεσμο ΕΔΩ (https://goo.gl/forms/cDcxPnMGqHUO0pmP2) μέχρι την Παρασκεύη 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 23:59. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των πέντε Επικεφαλής  θα γίνει από Ομάδα Αξιολόγησης που θα συσταθεί ειδικά από τους συνδιοργανωτές για τον εν λόγω σκοπό.  Η επιλογή της Ομάδας Αξιολόγησης είναι τελική και δεν επιδέχεται κατ’ ουδένα λόγω προσβολής ή αμφισβήτησης. Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που λαμβάνονται, η Ομάδα Αξιολόγησης δεν μπορεί να δώσει ατομικές ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επεξηγήσεις στους/ις αιτητές/τριες για την επιλογή της.

Καθήκοντα Επικεφαλής

Οι Επικεφαλής των Πέντε Κοινοβουλευτικών Επιτροπών έχουν υποχρεώσεις τόσο κατά το στάδιο προετοιμασίας των Εργασιών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, κατά τη διάρκεια των Εργασιών αυτών όσο και για τον επόμενο χρόνο με σκοπό των συντονισμό των εργασιών που θα προκύψουν από τις σχετικές εκθέσεις των Επιτροπών. Σημειώνεται πως οι Επικεφαλής έχουν συντονιστικό ρόλο και όχι αποφασιστικό.

Αναλυτικά:

Κατά το Στάδιο Προετοιμασίας των Εργασιών Κοινοβουλευτικών  Επιτροπών

Ο/Η Επικεφαλής κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής:

  1. Είναι υπεύθυνος/η για τη συγγραφή του Οδηγού Μελέτης (study guide) με βασικές κατευθυντήριες γραμμές και σχετικό  ενδεικτικό υλικό προετοιμασίας των νέων βουλευτών για το θέμα συζήτησης της Κοινοβουλευτικής τους Επιτροπής,
  2. Συντονίζει και καθοδηγεί τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την προετοιμασία της ατομικής έκθεσης που απαραιτήτως όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες στο Πρόγραμμα ως νέοι/νέες βουλευτές,  θα πρέπει να συγγράψουν και υποβάλλον πριν την έναρξη του Προγράμματος,
  3. Συλλέγει και κοινοποιεί τις ατομικές εκθέσεις σε όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής την οποία συντονίζει, οι οποίες θα αποτελέσουν σημείο έναρξης συζήτησης για την επίσημη έκθεση της Επιτροπής,
  4. Είναι υπεύθυνος/η  για τη δημιουργία κοινού χώρου επικοινωνίας όλων των μελών της Επιτροπής,
  5. Ενημερώνει τους συνδιοργανωτές για την πορεία προετοιμασίας των εργασιών  της Επιτροπής, υποβάλλει για έγκριση τον οδηγό μελέτης πριν την αποστολή του στους συμμετέχοντες καθώς επίσης ενημερώνει για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει που παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Κατά τις Εργασίες της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων

Ο/η Επικεφαλής της κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής έχει ρόλο  συντονιστικό και όχι αποφασιστικό, με κυριότερες τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

1) Καθορίζει τον προγραμματισμό των εργασιών της Επιτροπής, τον οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες της Επιτροπής οφείλουν να ακολουθήσουν.

2) Προτείνει τη δομή της τελικής Έκθεσης της Επιτροπής  σε συνεννόηση με τους Επικεφαλής των υπολοίπων Επιτροπών και τους συνδιοργανωτές, για λόγους συντονισμού και κοινού αποτελέσματος. Το ουσιαστικό περιεχόμενο της κάθε Έκθεσης αποφασίζεται αποκλειστικά από τους συμμετέχοντες/ουσες κάθε Επιτροπής. Ο ρόλος του/της Επικεφαλής στο περιεχόμενο της Έκθεσης είναι καθαρά βοηθητικός και όχι παρεμβατικός.

3) Παραδίδει γραπτώς στον Πρόεδρο της 2ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων ή αντιπρόσωπο που ορίζεται από τους Συνδιοργανωτές την έκθεση της Επιτροπής μέσα στη χρονική προθεσμία που θα καθορισθεί σχετικά. Εκπρόθεσμες Εκθέσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

4) Έχει το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως αποπομπής συμμετέχοντα/ουσας από το πρόγραμμα, όταν παρατηρηθεί αδυναμία συνεργασίας στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και της καλής πίστης. Η πρόταση έγκειται στην έγκριση των συνδιοργανωτών.

Μετά το πέρας της 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων

Για ένα χρόνο μετά το πέρας της 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, σε άμεση συνεργασία με τους Συνδιοργανωτές, προβαίνει στον συντονισμό της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για πραγμάτωση των στόχων που έχουν τεθεί στην Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που έχει συγγραφεί.

Δεσμεύσεις

Οι αιτούντες/σες σε περίπτωση επιλογής τους ως Επικεφαλής Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεσμεύονται για την πλήρη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τον συντονισμό της Επιτροπής που θα τους ανατεθεί καθώς και την ανάλογη προετοιμασία τόσο των ιδίων όσο και της Επιτροπής της οποίας θα συντονίσουν. Σημειώνεται πως η Ολομέλεια της 3ης  Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί ημέρα Δευτέρα (πρωί) στην έδρα της Βουλής των Αντιπροσώπων (Λευκωσία)  και έτσι απαιτείται πλήρης παρουσία των Επικεφαλής.

Η όλη εργασία και συμμετοχή των Επικεφαλής γίνεται σε εθελοντική βάση (probono) και ουδεμία αμοιβή μπορεί να διεκδικηθεί από τους συνδιοργανωτές.

Η διάρκεια της θητείας των Επικεφαλής είναι μονοετής και ξεκινά τυπικά με την επιλογή τους, έως τη διεξαγωγή της επόμενης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων (ένα χρόνο).

Θα υπογραφεί σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Συνδιοργανωτών και κάθε ένα εκ των πέντε Επικεφαλής, όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ανωτέρω δεσμεύσεις των Επικεφαλής όσον αφορά στη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε στο voulineon@gmail.com η στο τηλ 22878316.