Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους Επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Μετά και την περσινή επιτυχία της πρώτης διεξαγωγής της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει καινοτομίες όπως την ανοικτή διαδικασία επιλογής επικεφαλής των πέντε κοινοβουλευτικών επιτροπών που θα προσομοιωθούν καθώς και την εκλογή Προεδρείου με υποψήφιους νέους και νέες βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές Επιτροπές.


Ως εκ τούτου, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην πλήρωση των πέντε θέσεων Επικεφαλής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο εξέλιξης του προγράμματος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, αποφασίσθηκε όπως οι Επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών προκύψουν μέσω ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες που θα προσομοιωθούν είναι:
-Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
-Επιτροπή Εργασίας
-Επιτροπή Εσωτερικών
-Επιτροπή Παιδείας
-Επιτροπή Περιβάλλοντος

Προφίλ Επικεφαλής:
Η επιλογή των πέντε Επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Επιτροπών θα γίνειμε κριτήριο κυρίως την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων σχετικά με τις ανωτέρω Επιτροπές που θα προσομοιωθούν. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για υποβολή αίτησης για τις θέσεις των Επικεφαλής. Νέοι και νέες με ειδίκευση στα θέματα που οι Επιτροπές χειρίζονται, ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως να υποβάλλουν αίτηση.

Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που βρίσκεται στον σύνδεσμο εδώ μέχρι τη Κυριακή 23 Ιουλίου 2017 και ώρα 23:59. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Κριτήρια Επιλογής:
Η επιλογή θα γίνει βάσει αξιολόγησης του Βιογραφικού και της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των αιτούντων/ουσων, όπως αυτά προκύπτουν από τη σχετική αίτηση των αιτούντων/ουσων. Η τελική επιλογή θα γίνει από Ομάδα Αξιολόγησης που θα συσταθεί ειδικά από τους συνδιοργανωτές, για τον εν λόγω σκοπό.
Λόγω της φύσεως της θέσης των Επικεφαλής, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να κατέχουν σχετική ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική γνώση όσον αφορά στην Κοινοβουλευτική/ες Επιτροπή/ες για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα επαρκώς αιτιολογημένα προσόντα των υποψηφίων όπως σπουδές, επαγγελματική σταδιοδρομίαήοποιαδήποτε άλλη εμπεριστατωμένη προηγούμενη πείρα η οποία προκύπτει από την αίτηση συμμετοχής.
Τέλος, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προτείνουντρία πιθανά θέματα που εμπίπτουν στις εργασίες της/των Επιτροπής/ων για την/τις οποία/ες υποβάλλουν την παρούσα αίτηση μαζί με σύντομη περιγραφή. Οι συνδιοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα επιλογής των 3 θεμάτων για κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή, τα οποία θα τεθούν σε διαδικτυακή ψηφοφορία μεταξύ των νέων της Κύπρου για τελική επιλογή του θέματος συζήτησης της κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Καθήκοντα Επικεφαλή:
Κατά το Στάδιο Προετοιμασίας των Εργασιών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
Ο Επικεφαλής κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής:
1) Είναι υπεύθυνος/η για τη συγγραφή του Οδηγού Μελέτης με βασικές κατευθυντήριες γραμμές και σχετικό ενδεικτικό υλικό προετοιμασίας των νέων βουλευτών για το θέμα συζήτησης της Κοινοβουλευτικής τους Επιτροπής,
2) Συντονίζει και καθοδηγεί τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την προετοιμασία της ατομικής έκθεσης που απαραιτήτως όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες στο Πρόγραμμα ως νέοι βουλευτές, θα πρέπει να συγγράψουν και υποβάλλον πριν την έναρξη του Προγράμματος,
3) Συλλέγει και κοινοποιεί τις ατομικές εκθέσεις σε όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, οι οποίες θα αποτελέσουν σημείο έναρξης συζήτησης για την επίσημη έκθεση της Επιτροπής,
4) Είναι υπεύθυνος/η για τη δημιουργία κοινού χώρου επικοινωνίας όλων των μελών της Επιτροπής,
5) Ενημερώνει τους συνδιοργανωτές για την πορεία προετοιμασίας των εργασιών της Επιτροπής, υποβάλλει για έγκριση των οδηγό μελέτης πριν την αποστολή του στους συμμετέχοντες καθώς επίσης ενημερώνει για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει που παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Κατά τις Εργασίες της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων:
Ο Επικεφαλής της Επιτροπής έχει ρόλο συντονιστικό και όχι αποφασιστικό, με κυριότερες τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
1) Καθορίζει τον προγραμματισμό των εργασιών της Επιτροπής, τον οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες της Επιτροπής οφείλουν να ακολουθήσουν,
2) Προτείνει τη δομή της τελικής Έκθεσης της Επιτροπής σε συνεννόηση με τους Επικεφαλής των υπολοίπων Επιτροπών και τους συνδιοργανωτές, για λόγους συντονισμού και κοινού αποτελέσματος. Το ουσιαστικό περιεχόμενο της κάθε Έκθεσης αποφασίζεται αποκλειστικά από τους συμμετέχοντες/ουσες κάθε Επιτροπής. Ο ρόλος του/της Επικεφαλής στο περιεχόμενο της Έκθεσης είναι καθαρά βοηθητικός και όχι παρεμβατικός.
3) Παραδίδει γραπτώς στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου την έκθεση της Επιτροπής μέσα στη χρονική προθεσμία που θα καθορισθεί σχετικά. Εκπρόθεσμες Εκθέσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
4) Έχει το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως αποπομπής συμμετέχοντα/ουσας από το πρόγραμμα, όταν παρατηρηθεί αδυναμία συνεργασίαςστο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και της καλής πίστης. Η πρόταση έγκειται στην έγκριση των συνδιοργανωτών.

Δεσμεύσεις:
Οι αιτούντες/σες σε περίπτωση επιλογής τους ως Επικεφαλής Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεσμεύονται για την πλήρη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τον συντονισμό της Επιτροπής που θα τους ανατεθεί καθώς και την ανάλογη προετοιμασία τόσο των ιδίων όσο και της Επιτροπής της οποίας θα συντονίσουν.Σημειώνεται πως η Ολομέλεια της 2ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 (πρωί) στην έδρα της Βουλής των Αντιπροσώπων (Λευκωσία) και έτσι απαιτείται πλήρης παρουσία των Επικεφαλής.
Η όλη εργασία και συμμετοχή των Επικεφαλής γίνεται σε εθελοντική βάση και ουδεμία αμοιβή μπορεί να διεκδικηθεί από τους συνδιοργανωτές.

Η διάρκεια της θητείας των Επικεφαλής είναι μονοετής και ξεκινά τυπικά από 28 Ιουλίου με την επιλογή τους, έως τη διεξαγωγή της 3ης Βουλης των Νέων Αντιπροσώπων.
 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Erasmus+ Νεολαίας και εντάσσεται στην Βασική Δράση 3, η οποία υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ευρώπης 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η οποία υποστηρίζεται στα πλαίσια της ΒΔ3 περιλαμβάνει συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας στα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου.